Brihat Samhita of Varaha Mihira

Author: Varaha Mihira

Subject: sri; shree; shri; brhat; brihat; brhata; brihata; samhita; samhitaa; sanghita; sanghitaa; sanhita; sanhitaa; varah; varaha; mihir; mihira; panditbhushan; subrahmanya; subramanya; sastri; shastri; vidvan; vidvana; vidwan; vidwana; ramkrishna; bhat; bhatt; bhatta; soobbiah; bangalore; 1946; hpd

urn:ark:ark:/13960/t

Book: Brihat Samhita (with English Translation)

Author: Varaha Mihira

Translators: Panditbhushan V. Subrahmanya Shastri, B.A. and Vidwan M. Ramkrishna Bhat

Printed by: V.B. Soobbiah and Sons, M.B.D. Electronic Printing Works, Bangalore

Year of Printing: 1946

Digitized by: Hari Parshad Das (HPD) on 18 April 2013.