Dialog Economics 2018

Author: Ilya Chystiakov, Denis Belousov, Ekaterina Bogoslovskaya, Nikita Kazimirov, Semen Kats, Olga Chernobrovskaya

Publisher: "Civilization of Youth" club, Moscow